ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

เนื่องในโอกาสสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2563ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสถาบันในวันที่ 24 สิงหาคม 2563  และในโอกาสดังกล่าว สถาบันจึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง “โรงพยาบาล 60 ปี  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด “KMITL 60th Year : GO Beyond the Limit” และประกอบกับสถาบันได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  เพื่อจัดการเรียนการสอนและสร้างแพทย์ให้เป็นนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพในยุคของการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี (Digital Disruption in Healthcare) โดยการดำเนินโครงการมุ่งสร้างโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยต้นแบบทางด้านนวัตกรรม เน้นความร่วมมือระหว่างส่วนงานภายในสถาบัน ซึ่งมีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นโรงพยาบาลที่แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นๆ เช่น การให้บริการ การบริหารจัดการ และการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น

ต่อมาสภาสถาบันฯ ได้มีมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและจัดตั้งโรงพยาบาล 60 ปี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อทำการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา จำนวน 11 ราย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 38 ราย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ จากนั้น คณะกรรมการศึกษาและจัดตั้งโรงพยาบาล 60 ปี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการประชุมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีมติที่ประชุมเห็นชอบโครงการจัดตั้งโรงพยาบาล 60 ปี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบกับในคราวประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ที่ประชุมได้มีมติรับทราบรายงานความความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและจัดตั้งโรงพยาบาลฯ และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้เพื่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เพื่อกำกับดูแลด้านการจัดสร้าง ด้านการระดมทุน และด้านการประชาสัมพันธ์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการศึกษาและจัดตั้งโรงพยาบาล 60 ปี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ากราบนมัสการ เมื่อวันที่ 27 พรั้งที่ 6/2563 เมื่อและต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยมีการขอเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการศึกษาและจัดตั้งโรงพยาบาล 60 ปี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นคณะกรรมการอำนวยการสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ซึ่งสภาสถาบันฯได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

“โรงพยาบาล 60 ปี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” เนื่องจากพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะตั้งชื่อโรงพยาบาลให้มีความกระชับ จดจำง่าย และสื่อถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในคราวที่ท่านอธิการบดีและคณะกรรมการศึกษาและจัดตั้งโรงพยาบาล 60 ปีฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ากราบนมัสการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  ซึ่งสภาสถาบันฯ ได้มีมติที่ประชุมรับทราบการใช้ชื่อโรงพยาบาลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2563 ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ กท 3081 และตามหนังสือสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ที่ สสร.333/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงรับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารไว้ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มีชื่อย่อว่า มูลนิธิ จท. ออป. ชื่อภาษาอังกฤษว่า King Mongkut – Chaokhunthahan Hospital Foundation under the Patronage of the Supreme Patriarch  ย่อว่า KMCHFP และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 292 ง หน้า 3 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 757) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา

ข้อ 1 ให้เพิ่มข้อความเป็น (993) มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในสังฆราชูปถัมภ์ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  มีคณะกรรมการมูลนิธิทั้งคณะ จำนวน 13 ราย โดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ มีนายอำนาจ ขาวเน เป็นกรรมการและเหรัญญิก และมีนายประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. จัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการดำเนินกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  3. ให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ของคณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการ และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  4. สนับสนุนการพัฒนาของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
  5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ มูลนิธิอาจจะบริจาคเงินและทรัพย์สินให้กับมูลนิธิอื่นได้ หรือรับบริจาคจากมูลนิธิอื่นด้วย
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน แนวคิดในการจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวน 60 เตียง และเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจร ทั้งออกแบบ สร้าง รักษา ดูแล ติดตามด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนผลิตนวัตกรรมเพื่อลดการนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศที่มีราคาสูง ด้วยการบูรณาการและร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภายในสถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมอาหาร คณะบริหารธุรกิจ และส่วนงานวิชาการต่างๆ มาพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายทางการศึกษา การค้นคว้าวิจัยของสถาบันในการผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เพื่อพัฒนา“ประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 21 ง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564  ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เรื่อง  การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์

“เป็นโรงพยาบาลชั้นนำทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยแบบครบวงจร”

พันธกิจ

1.  เป็นโรงพยาบาลเพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษาผู้ป่วยโดยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

2. เป็นโรงพยาบาลดิจิตอลของรัฐระดับทุติยภูมิที่บริการดูแลรักษาประชาคมชาว สจล. และบุคคลทั่วไป 

3. เน้นการดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. สร้างระบบบริการและการรักษาพยาบาลด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

2. มุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมอนาคต

3. สร้างระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาและสร้างกลไกคุณภาพเพื่อความยั่งยืน

ผังองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ค่านิยมองค์กร

Facebook Page:
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Login