ประชุมวางแผนงานดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
และคณะกรรมการของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ประชุมวางแผนการจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
มีการพูดคุยปรึกษาหารือ ได้แก่ การก่อสร้างโรงพยาบาลที่ได้มีการเริ่มการจัดตั้งโครงสร้างแล้ว
และมีการวางแผนทำ MOU กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมการกุศลร่วมกัน
รวมถึงการวางแผนการประชาสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login