คณะผู้บริหารเข้าพบสื่อมวลชนที่ทำงานด้านสาธารณสุข เพื่ออธิบายจุดมุ่งหมายของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
นำโดย รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ
รศ.ดร.ชลิดา อู่ตะเภา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ
ผศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
เข้าพบสื่อมวลชนที่ทำงานด้านสาธารณสุข เพื่ออธิบายแนวทาง และจุดมุ่งหมาย
ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ทั้งในเรื่องของนวัตกรรมที่จะนำมาใช้
เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และความร่วมมือของคณะต่าง ๆ ภายในสถาบัน
โดยทั้งหมดจะเป็นการพัฒนาต่อยอดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โรงพยาบาลของคนไทยทุกคน

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login