คณะผู้บริหารเข้าพบและสวัสดีต้อนรับกรรมการสมาคมศิษย์เก่าชุดใหม่

คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร นำโดย
รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ
รศ.ดร.ชลิดา อู่ตะเภา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
และ ผศ.ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
เข้าพบและสวัสดีต้อนรับกรรมการสมาคมศิษย์เก่าชุดใหม่
โดยคณะผู้บริหารได้เเลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมหาเเนวทาง
การสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ร่วมบริจาค

เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

Login